generic

Vad är en fond? En komplett guide för nybörjare (2023)

En fond är en typ av investering som sprider sin portfölj över flera värdepapper eller marknader. En fond drivs av professionella förvaltare som investerar de pengar som du sätter in i fonden.

Poängen med en fond är att risken sprids över olika värdepapper eller marknader. På så sätt blir du inte överexponerad för en investering. Medan du vid enkla värdepappersinvesteringar är mer utsatt om värdepapperen rör sig i negativ riktning, är fondinvesteringar mer robusta eftersom du har spridit ut risken.

På grund av detta är fondinvesteringar en av de mest populära sparformerna för svenskar. Särskilt aktiefonder är populära. Historiskt sett har aktiemarknaden alltid stigit under en längre period, så det lönar sig historiskt sett att investera i sådana fonder. Avkastningen är också lite högre än vad du kan få genom att ha pengar på ett högräntekonto.

Vad finns det för olika typer av fonder?

Det finns många olika typer av fonder. Den mest populära fondtypen i världen är aktiefonder, men vi har även obligationsfonder och kombinationsfonder, som båda är populära investeringstyper.

Obligationsfonder

En obligationsfond är en fond där fondförvaltaren investerar pengarna i olika värdepapper. En obligation är ett intyg som låntagaren ger till långivaren efter ett lån. Obligationen är alltså ett bevis på att pengar har lånats ut. I obligationen eller skuldebrevet anges när lånet förfaller till betalning och vilken ränta som ska betalas på lånet. Sådana obligationer används ofta av regeringar eller stora företag.

Vi har olika typer av obligationsfonder. De vanligaste är obligationsfonderna och penningmarknadsfonderna, som är en delmängd av obligationsfonderna.

Vanliga obligationsfonder

Vad som kännetecknar vanliga obligationsfonder varierar beroende på vilka marknader fonderna placerar sina pengar på. Vissa obligationsfonder köper endast svenska obligationer, andra endast utländska obligationer och andra köper både svenska och utländska obligationer.

Fördelarna med en obligationsfond är att risken ofta är mindre än för en aktiefond eller en kombinationsfond. Obligationer anses generellt sett vara relativt säkra placeringar, och risken för förlust är ännu mindre när du sprider portföljen på många obligationer.

Ju längre löptid obligationerna har, desto högre är både risken och den potentiella avkastningen. På längre sikt visar studier att obligationsfonder har gett bättre avkastning än penningmarknadsfonder och banksparande. Avkastningen jämfört med aktiefonder är dock lägre, eftersom risken också är lägre.

Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder är en särskild typ av obligationsfonder där risken och den potentiella vinsten är lägre. I dessa fonder investerar fondförvaltaren i mer kortsiktiga obligationer. Penningmarknadsfonder får inte investera i värdepapper med en räntebindningstid som är längre än ett år.

Fördelen med en penningmarknadsfond är att förvaltningskostnaderna normalt är lägre än i till exempel en obligationsfond, kombinationsfond eller aktiefond. Samtidigt är risken också betydligt lägre i penningmarknadsfonder än i andra fonder. Nackdelen är att avkastningen är låg. Räntan är normalt bara lite högre än på de bästa högräntekontona.

Kombinationsfonder

En kombinationsfond kallas som så på grund av att den är en kombination av en aktiefond och en obligationsfond. Kombinationsfonder är lämpliga för dem som vill ha god avkastning på sina besparingar, men som inte vill ha samma volatilitet som i en aktiefond.

Kombinationsfonderna varierar beroende på hur stor andel aktier och obligationer de har. Här kan du investera i alla möjliga procentsatser. Den största fördelen med en kombinationsfond är att risken är diversifierad. Genom att investera på olika marknader är du inte lika exponerad för en marknad. Om aktiemarknaden plötsligt faller kommer du inte att drabbas lika hårt som om du bara hade investerat i en aktiefond – hur mycket beror förstås på hur stor del av fonden som består av aktier.

Aktiefonder

Den överlägset mest populära formen av fondsparande i Sverige är aktiefonder. En aktiefond investerar i ett antal olika företag.

Denna form av sparande har flera fördelar för den genomsnittlige svensken jämfört med vanlig aktiehandel på nätet. För det första behöver du inte lära dig något särskilt om aktieinvesteringar, eftersom professionella förvaltare tar hand om detta. För det andra sparar du tid, eftersom fondförvaltarna tar hand om investeringarna.

Dessutom innebär aktiefonder mycket lägre risk än att investera i några få enskilda företag, eftersom pengarna investeras i ett antal företag.

Det finns olika typer av aktiefonder där aktiefonderna traditionellt sett delas in i grupperna indexfonder och aktiva fonder. Utöver det är fonderna indelade i olika grupper utifrån vilka geografiska områden och branscher fonden investerar i. Traditionellt sett är det de aktiva fonderna som kommer med högst risk.

Indexfonder

En indexfond är en fond som följer ett visst index. Ett aktieindex är en samling av olika aktier som är avsedda att representera en viss geografi eller bransch. Ett exempel kan vara OMSX30-indexet, som innehåller en representativ andel svenska företag och därmed är avsett att representera utvecklingen på Stockholmsbörsen. En fond som baseras på detta index kommer att stiga eller sjunka i linje med utvecklingen på Stockholmsbörsen.

Poängen är att det finns index över nästan alla olika områden och geografier så det finns många olika indexfonder att överväga. Du har till exempel indexfonder över endast den svenska marknaden, men även större fonder som nordiska fonder, Europafonder och globalfonder. På samma sätt har du indexfonder över olika branscher som teknik, fastigheter och hälsa. Poängen är att fonden utvecklas i takt med den geografiska marknaden och/eller branschen.

Aktiva fonder

Till skillnad från en indexfond är en aktiv fond en fond där fondförvaltaren fattar aktiva beslut. Detta innebär att fondförvaltaren kan investera i de företag han eller hon vill. Medan förvaltaren av en indexfond är bunden av det index som fonden måste följa är detta inte fallet med en aktiv fond.

En aktiv fond kan också fördelas enligt den bransch eller det geografiska område där fonden är verksam. Det finns till exempel aktiva fonder som endast investerar i Sverige, men det finns även aktiva fonder som investerar inom de nordiska, europeiska och globala fonderna.

Vilken aktiefond är lönsam?

Det finns för- och nackdelar med båda typerna av fonder, och vi tar en titt på de viktigaste nedan.

Förvaltningskostnader

Fördelen med indexfonder är för det första att förvaltningskostnaderna är låga. För alla fonder måste du betala en förvaltningsavgift till fondförvaltaren. Det är dock en ganska stor skillnad i avgiften du ska betala till aktiva fonder jämfört med den avgift du ska betala till indexfonder.

Medan den genomsnittliga förvaltningsavgiften för indexfonderna är 0,25 procent av det belopp du har investerat, är siffran för de aktiva fonderna 1,4 procent. Det innebär en skillnad på 1,15 procent.

Förvaltningsavgiften kan se låg ut, men det är viktigt att komma ihåg att den kan bli en relativt stor summa pengar ju längre du har pengarna i fonden. Det är därför viktigt att ägna tid åt att välja den fond som har de lägsta förvaltningsavgifterna i förhållande till potentiell avkastning och risk. Många förvaltningsavgifter tenderar att äta upp avkastningen.

Risk

Traditionellt anses risken vara lägre för indexfonder än för aktiva fonder. Aktiemarknaden har historiskt sett alltid vuxit, så det lönar sig historiskt sett att investera i en indexfond som speglar en större marknad.

Aktiva fonder är däremot mer beroende av fondförvaltarens investeringar, så att denna kan ge både positiv och negativ avkastning oavsett marknad. Fondförvaltarens vilja och förmåga samt en god portion tur och olycka kommer att vara avgörande för den aktiva fondens utveckling samtidigt som marknaden i större utsträckning påverkat indexfonden.

Risken blir traditionellt sett större ju smalare fonden är. Att investera i en global fond kommer att vara mycket mindre riskabelt än om att investera i en svensk fond. Anledningen till detta är att den globala fonden inte påverkas lika mycket om en marknad utvecklas negativt. På samma sätt kommer en fond som kommer att spegla teknikbranschen att vara förknippad med högre risk än en fond som speglar hela den svenska marknaden.

Anpassningsförmåga

Fördelen med en aktiv fond kan vara att fonden är mer anpassningsbar. Medan en indexfond är bunden till ett index och inte kan röra sig utanför detta index, kan en aktiv fond lättare anpassa sig till marknadsutvecklingen. Om fondförvaltaren kan analysera rörelser och utvecklingen på marknaden kan hen öppna och stänga positioner i förhållande till trenderna och på så sätt öka fondens avkastning. Detta kräver dock en skicklig fondförvaltare. Detta gör enligt vår mening en fond till en attraktiv och dynamisk sparmetod för dig som vill ha högre vinst över tid.

Vad säger forskningen?

Konsumentrådet i Norge genomförde nyligen en stor undersökning vars resultat var en besvikelse för de aktiva fonderna. I studien analyserade organet avkastningen på 157 fonder under perioden 1998–2017. Nästan alla aktiva fonder gav negativ avkastning i förhållande till den enskilda fondens jämförelseindex, om man räknat in förvaltningskostnaderna. Endast de norska fonderna gav en positiv avkastning jämfört med jämförelseindexet. Här är siffrorna:

  1. Globala fonder – 0,89 %
  2. Europeiska fonder – 1,08 %
  3. Nordiska fonder – 3,48 %
  4. Norska fonder – 0,86 %

Det är viktigt att notera att många av de aktiva fonderna slog indexet, och det gjorde även indexfonderna. Studien visar dock att det i genomsnitt var lönsamt att investera i indexfonder, med undantag för de norska fonderna.

Ett sätt att undvika detta problem kan naturligtvis vara att välja endast de aktiva fonder som har haft den bästa avkastningen under de senaste 10–20 åren. Problemet med denna form av bedömning är att helvetet och högvattnet alltid kommer att ha mycket att säga till om, så det finns ingen garanti för att fonden kommer att fortsätta att gå bra. Det finns också en möjlighet att fondförvaltare har bytts ut med tiden, så att fonden inte drivs av samma personer som tidigare.

Utifrån denna undersökning kan det förstås också verka lockande att endast investera i norska aktiva fonder. Problemet med detta är att de flesta kommer att tro att det är för riskföreningen att placera hela portföljen i en norsk fond. För att sprida risken bör man helst investera en stor del av portföljen i globala fonder, som inte påverkas lika mycket av marknadssvängningar.

Ett alternativ som historiskt sett skulle kunna ge bäst avkastning i förhållande till risken är att investera majoriteten av medlen i en global aktiefond och sedan investera en del av medlen i en aktiv norsk fond. Men många varianter kan förstås löna sig. Har du hittat rätt aktiv fond visar årsresultatet också att vissa aktiva fonder alltid kommer att sticka ut årligen med extremt god avkastning.

För att nå denna typ av framgång är det en bra idé att se över 7 tumregler när du investerar i en fond så att du är säker på hur du vill investera och säkra så mycket vinst som möjligt.

Fonder kommer alltid att medföra en viss risk

Slutligen är det värt att påpeka att även om en fond kan vara en väldigt bra investering är den alltid förenad med risker. Alla potentiella fördelar kommer också att medföra nackdelar. Aktiemarknaden har haft en mycket positiv tillväxt under de senaste tio åren, vilket gör att aktiefonder har varit en mycket gynnsam investeringsform, men man vet aldrig när marknaden kommer att gå nedåt. Därför är det viktigt att inte investera mer än du har råd att förlora.

Om du är intresserad av att läsa mer om valet mellan fonder eller aktier kan du läsa mer om för- och nackdelar med de olika investeringsformerna i den här artikeln.

Om Mats

Mats är redaktör på Investikon.se där han tar upp ämnen som investeringar, aktier och kryptovaluta. Han har flera års erfarenhet av att investera i dessa ämnen, vilket gör att han har mycket kunskap att dela med sig av.