generic

Skatt på aktier: En komplett guide med allt du behöver veta

Det är inte nödvändigtvis lätt att förstå reglerna kring skatt på aktievinster och skatt på fondvinster. Reglerna går att finna sporadiskt i skattelagstiftningen, och få verkar förklara dem på ett enkelt sätt. Reglerna är dock inte så svåra, det bara verkar så eftersom få lyckas förklara dem på ett enkelt sätt.

I den här artikeln förklarar vi så kort och enkelt som möjligt reglerna för beskattning av aktier, fonder och utdelningar för privatpersoner.

Svensk lagstiftning

Skattesatsen är 30 % av vinsten. Vinsten beräknas som intäkten vid försäljning minus anskaffningsvärdet. I intäkten får man räkna av för arvoden till mäklare och/eller bank för att genomföra affären. I anskaffningsvärdet ingår lagfartsavgiften och eventuella arvoden till mäklare eller bank. För värdepapper är löpande kostnader, såsom förvaltningsavgifter och depåavgifter inte avdragsgilla. För vissa typer av egendom ska endast en del av vinsten beskattas. Till exempel 22/30 för privatbostäder och 90 % för näringsfastigheter. Försäljningar av värdepapper inom investeringssparkonto och kapitalförsäkring reavinstbeskattas inte, utan schablonbeskattas istället.

Om ett aktiebolag, moderbolaget, säljer aktier i ett dotterbolag, beskattas inte försäljningen i moderbolaget ifall de sålda aktierna är näringsbetingade.

Kapitalvinst

Kapitalvinst är den vinsten vid avyttring av tillgångar som till exempel fastighet eller värdepapper. Kapitalvinstskatt beräknas vanligtvis med 30 % av kapitalvinsten. Med avyttring menas försäljning, byte eller liknande överlåtelse. Du behöver alltså inte betala kapitalvinstskatt om du gjort en vinst på till exempel en aktie du inte har sålt. 

Kapitalvinstskatten är vanligtvis 30 % och procentsatsen multipliceras med vinsten. Vinsten är försäljningspriset – inköpspriset, du betalar alltså inte kapitalvinstskatt på hela beloppet utan endast vinsten.

Du beräknar kapitalvinsten genom att ta försäljningspriset minus omkostnadsbeloppet och utgifterna för försäljningen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnader för tillgången inklusive eventuella förbättringskostnader. Anskaffningskostnad är priset för tillgången vid köptillfället samt övriga kostnader som till exempel courtageavgift. Förbättringskostnad uppstår när man betalar för att tillföra värde till objektet, som till exempel vid en renovering.

Vid försäljning av aktier eller andra värdepapper som förvärvats flera gånger över tid används genomsnitts- eller standardmetoden för att beräkna kapitalvinsten.

Hur räknar jag ut vad jag ska betala i skatt?

Genomsnittsmetoden används för att beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för värdepapper, till exempel aktier. Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet utnyttjas sedan för att beräkna kapitalvinsten, som ligger till grund för kapitalvinstskatten.

Om du köpt och sålt aktier i samma företag vid flera tillfällen och till olika priser är genomsnittsmetoden den vanligaste metoden, men den är inte ett måste. Du kan även använda schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden

Ta det totala omkostnadsbeloppet och dela det med det totala antalet av den specifika aktien i din portfölj.

Totalt omkostnadsbelopp aktie x / antalet aktie x i portföljen

Med omkostnadsbelopp menas pris vid förvärv inklusive eventuellt courtage.

Vid försäljning av aktier blir det kvarvarande omkostnadsbeloppet:

Totalt Omkostnadsbelopp innan försäljning – (antalet aktier x genomsnittligt omkostnadsbelopp)

Det genomsnittliga omkostnadsbeloppet per aktie påverkas alltså inte vid försäljning av aktier.

Schablonmetoden

Schablonmetoden är en metod för att ta fram omkostnadsbeloppet för beräkning av kapitalvinst vid försäljning av värdepapper.

Med schablonmetoden blir omkostnadsbeloppet för en aktie alltid 20 % av säljpriset. Eftersom det är en standardiserad formel är schablonmetoden användbar när du inte vet anskaffningskostnaden för ett värdepapper. Ett exempel på en sådan situation är när du fått aktier i arv. Det är även tillåtet att använda den när anskaffningskostnaden är känd. 

Formel schablonmetoden:

Försäljningspris x 0.2

Schablonmetoden eller genomsnittsmetoden?

Valet mellan schablonmetoden och genomsnittsmetoden beror på vilken som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt. Vanligtvis är det genomsnittsmetoden, eftersom schablonmetoden alltid innebär att du skattar baserat på att aktien femdubblats i värde.